Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cùng với mục tiêu liên tục cải tiến nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Anh Nguyên – Siêu thị Nội thất & Trang trí BAYA xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc triển khai hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy trên toàn hệ thống. Cụ thể như sau:

• Hóa đơn điện tử được phát hành thay thế cho hóa đơn giấy kể từ ngày 19/07/2019.

• Đường link để nhận hóa đơn điện tử sẽ được hệ thống tự động gửi đến Quý khách hàng qua email quý khách đã đăng ký. Ngoài ra, quý khách có thể chủ động truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của công ty để tra cứu và nhận hóa đơn (Link portal truy cập, username và mật khẩu sẽ được gửi qua địa chỉ email quý khách đã đăng ký).

• Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tính hợp pháp của hóa đơn điện tử. Hóa đơn của chúng tôi có chữ ký điện tử đã được đăng ký hợp pháp với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời được thông báo phát hành với cơ quan thuế đúng theo quy trình yêu cầu của pháp luật.

• Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp cho quý khách thuận tiện và nhanh chóng trong giao dịch, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, lưu trữ cũng như tra cứu hóa đơn được dễ dàng.

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại +84 24 3787 5684 (máy lẻ 124) hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ accountant@baya.vn để được hỗ trợ.


USING E-RECEIPTS INSTEAD OF HARD COPIES

Implementing the Vietnam Government's policy in Circular No. 32/2011/TT-BTC dated on March 14th, 2011 about making, issuing and using e-receipts; as well as improving customers’ shopping experience, Anh Nguyen Co., Ltd. - BAYA Furniture & Decoration would like to inform you about the release of e-receipts to replace hard copies:

• E-receipts have replaced hard copies since July 19th, 2019.

• You can view and download e-receipts via the link automatically sent to your email. In addition, you may access to BAYA e-receipt system to look up and get receipts (Portal link, username and password will be sent to your registered email address).

• Customers can be assured of the legality of BAYA e-receipts. BAYA e-receipt & registered digital signature has been notified to issue with tax authorities.

• BAYA e-receipts help you conveniently shopping in providing the information security and the receipt’s storage as well as ability to easily looking up.

For more information and further assistance, please call +84 24 3787 5684 (ext. 124) or email us at accountant@baya.vn.