Gương đứng

 1. GUARDIA
  Gương đứng
  GUARDIA
  1,590,000
 2. HARRIS
  Gương đứng
  HARRIS
  1,990,000
 3. MOZART
  Gương đứng
  MOZART
  1,590,000
 4. KITKA
  Gương đứng
  KITKA
  2,490,000
 5. GUARDIA
  Gương đứng
  GUARDIA
  1,590,000
 6. ALI
  Gương đứng
  ALI
  1,690,000
 7. AKIO
  Gương đứng
  AKIO
  3,490,000