Bộ ấm trà

 1. CHAM
  Bộ ấm trà
  CHAM
  749,000
 2. LUXOR
  Promotion set
  LUXOR
  999,000
 3. BOUTIQUE
  Promotion set
  BOUTIQUE
  699,000
 4. BRITTANY
  Promotion set
  BRITTANY
  849,000
 5. BUD
  Promotion set
  BUD
  899,000
 6. ESSENCE
  Promotion set
  ESSENCE
  599,000
 7. FLORIA
  Promotion set
  FLORIA
  449,000
 8. KAZAN
  Promotion set
  KAZAN
  799,000
 9. REGATTA
  Promotion set
  REGATTA
  649,000
 10. SALONIKA
  Promotion set
  SALONIKA
  549,000
 11. ZANZIBAR
  Promotion set
  ZANZIBAR
  649,000
 12. CHAM
  Bộ ấm trà
  CHAM
  699,000